Cimmerian Sunset

Saxony Switzerland, Germany (Spring 2016)